Member 

Professor Miyamoto Yuji
(Details of a Researcher)
   
Associate Professor Kawabe Hidenori
(Details of a Researcher)
   
Assistant Professor Nakano Takaharu
(Details of a Researcher)
   
D1 Kobayashi Toshio    
M2 Komatsu Kenta Tanaka Kenta Hurukawa Hiroki
  Yamada Hiroki Yamamato Shinya Zou Kaiqi
  Ma Chengyuan
M1 Utsumi Yoji Sasaki Ryota Miyazaki Hirotaka
  Kim Gong-Ha Liao Yixin Zhou Chuyan
B4 Huruta Tsubasa
Research student Igarashi Daisuke Elisabeth Heida