back

Welcome party for new comers


2005.04.30 Kappo 'KO-RAKU'

Thank you for joining us, Mr/Ms graduates!

Ochiai, Suzuki, Takeshima, Takeda, Chihara,
Kimura, Momose, Anzawa, Taguchi, Takemura, Hanano,Tanabe, Saito, Fujiwara,
Sagara, Yamanaka, Kotani, Nakamura, Momoi, Ueba, Kuise, Kubouchi, Kobayashi,
Matsumura, Kaneko, Shimizu, Hamaguchi, Maeda, Yoshikawa, Lim,

back